Day: May 3, 2022

access control

ประเภทของระบบ access controlประเภทของระบบ access control

access control เป็นกระบวนการที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร โดยระบบนี้มีความสามารถที่จะช่วยในการปกป้องข้อมูลต่าง ๆ ไม่ให้ใครที่ไม่รับการอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการลบ แก้ไข หรือขโมยข้อมูลก็ไม่สามารถทำได้เลย จากสิ่งนี้เองที่ทำให้ระบบนี้มีความน่าสนใจ และองค์กรต่าง ๆ ควรที่จะนำไปใช้ภายในองค์กรด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ประเภทของระบบ Access Control ก็มีหลายประเภทด้วยกัน จะมีอะไรบ้าง ในบทความนี้จะมาอธิบายให้ได้ทราบกัน  ประเภทต่าง ...