Day: February 3, 2022

สมุนไพร

สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย

ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีจริงๆ ความโดดเด่นของไทยเราก็เห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบทางธรรมชาติ ที่นอกจะนำมาปะกอบอาหารได้แล้วยังสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ นั่นคือ สมุนไพร เป็นผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ”[1] หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย ...